Privacyverklaring Weekendjeweg.nl

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 17-11-2020

Weekendjeweg.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Wie zijn wij?

www.weekendjeweg.nl is een website gemaakt door Bookit. Dit betreft de besloten vennootschap Bookit B.V., kantoorhoudende te (1076 DE) Amsterdam aan Olympisch Stadion 37, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32055813.

Middels onze website www.weekendjeweg.nl worden er persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Privacy is voor Bookit B.V. (hierna: Bookit) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Bookit allemaal doen met de informatie die we via onze diensten over jou te weten komen.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: - het verlenen van toegang tot onze website - het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website - het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de gemaakte boekingen op onze website - het voeren van gesprekken via de op onze de website geboden chatoptie - het opnemen van contact met jou, indien hierom wordt verzocht - het opnemen van contact met jou, voor, tijdens of na jouw reis met betrekking tot huidige reis of als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten of voor een nieuwe reis - het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website - het verbeteren en evalueren van onze website en diensten, onder andere middels klanttevredenheidsonderzoeken - het in kaart brengen van onze doelgroep en bijbehorende interesses, o.a. om het internetaanbod voor jou interessanter te maken middels het tonen van relevante reclame welke aansluit bij jouw interesses via zowel onze eigen websites als websites van derden - het toesturen van (een van) onze algemene en/of gepersonaliseerde nieuwsbrieven indien je je hiervoor hebt ingeschreven

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan, wij daar een gerechtvaardigde reden voor hebben, dan wel wij dit op grond van de wet mogen of

Welke gegevens verwerken wij?

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden: - NAW-gegevens - Geboortedatum - Nationaliteit - Land - Geslacht - E-mailadres - Telefoonnummer - Klantnummer - Informatie over de door jou geboekte reis (zoals vertrekdatum, verblijfsduur, accommodatiegegevens, vluchtgegevens, reizigersgegevens, vervoersinformatie - Informatie over de laatst door jou bekeken vakantie en/of aangegeven reisvoorkeur - IP-adres - Cookie ID's - Apparaatgegevens - Betalingsgegevens - Eventuele persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van een bericht bijvoorbeeld via de chatfunctie, het contactformulier, sociale media, winactie aanmeldformulieren of feedback tools - Eventuele relevante medische persoonsgegevens die door jou worden verstrekt bij het boeken van een reis, waaronder bijvoorbeeld allergieën, dieetvoorkeuren of fysieke ongemakken

Hoelang bewaart Bookit uw gegevens

Bookit bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Verstrekken wij gegevens aan derde partijen?

Wij verstrekken jouw gegevens niet onnodig aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken: - Externe ICT-dienstverleners - Applicatieleveranciers - De partijen die cookies aanleveren, zie ons cookie statement

Daarnaast kunnen wij jouw gegevens ook verstrekken aan derde partijen, die zelfstandig bepalen hoe ze met jouw gegevens zullen omgaan. Wij hebben geen invloed op het gebruik van jouw gegevens door deze partijen aangezien zij zelf bepalen voor welk doel zij deze precies nodig hebben en aan wie zij deze weer verstrekken.

Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt door deze partijen wanneer je deze zelf beschikbaar stelt aan deze partijen of wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dit kunnen de volgende bedrijven zijn: - Hotels en overige accommodatieverschaffers - Betaaldiensten als je via onze site betaalt - Reisorganisaties - Autohuurmaatschappijen - Vliegmaatschappijen - Verzekeraars

Welke e-mails kan ik ontvangen?

Wij versturen verschillende e-mails. Deze e-mails zijn opgesplitst in twee onderwerpen, namelijk serviceberichten en nieuwsbrieven.

Serviceberichten

Deze e-mails dienen enkel om je te informeren over belangrijke veranderingen of updates gerelateerd aan de diensten die je bij ons hebt afgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld wijzigingen in jouw boeking, belangrijke aanvullende reisinformatie, wijzigingen in onze voorwaarden of de reisvoorwaarden.

Nieuwsbrieven

Indien je ons voorafgaande toestemming hebt verleend, houden wij je via onze nieuwsbrieven op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en verschillende vormen van dienstverlening. We stellen de nieuwsbrieven samen op basis van jouw persoonlijke gegevens, zoals jouw eerdere bestellingen, surfgedrag en klikgedrag op onze website. Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, meld je dan daarvoor af. Onderaan elke nieuwsbrief zit een link om u (deels) uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. U kunt er ook voor kiezen om tijdelijk de ontvangst van onze nieuwsbrief te pauzeren. Als u zich heeft uitgeschreven kan het zijn dat u toch nog 1 of 2 dagen een nieuwsbrief van ons ontvangt, want de verwerking van de uitschrijvingen duurt even. Als het onverhoopt niet lukt om u uit te schrijven, stuurt u dan even een mail naar acties@weekendjeweg.nl, dan verwerken wij dit voor u.

Hoe zijn jouw gegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie en slaan wij jouw wachtwoord enkel gehasht op.

Wat zijn jouw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming kortweg de AVG, beschik je over een aantal privacy rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan. In deze privacy verklaring hebben we over onze wijze hoe we met jouw privacy om gaan al meer uitleg gegeven.

Onderstaand een opsomming van de rechten die volgens de AVG gelden: - Inzage: Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd opvragen. Als je de persoonsgegevens wilt inzien die wij van je hebben vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen; - Wijzigen: Als je veranderingen wilt aanbrengen, verbeteren of aanvullen in de persoonsgegevens die je hebt ingezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe indienen bij Bookit; - Verwijderen: Als je dat wenst zullen wij op jouw verzoek jouw persoonsgegevens verwijderen. In enkele gevallen kunnen wij dat (nog) niet inwilligen, omdat bijvoorbeeld de persoonsgegevens nog nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst dan wel hiervoor door ons omschreven noodzakelijke doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld. In voorkomend geval kun je ons dan wel tussentijds verzoeken de verwerking te beperken; - Beperken van de verwerking: Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Bookit te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. - Recht van bezwaar: Als een bepaalde verwerking op grond van het 'gerechtvaardigd belang' van Bookit of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking; - Gegevensoverdracht: Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Bookit te verkrijgen. Bookit zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare machinaal leesbare vorm, zoals CSV, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen; - Toestemming intrekken: In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Bookit je daardoor en daarna bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft en aantoonbaar maakt wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. We kunnen je bijvoorbeeld vragen om je klantnummer, om te controleren of jij het echt bent. We laten je binnen één maand weten of we aan je verzoek zullen voldoen, en proberen dit ook binnen één maand af te handelen. Als je verzoek erg complex is, kan het zijn dat we extra tijd nodig hebben om aan verzoek te voldoen en zullen dit aan je melden.

Cookies

Voor de toelichting en het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookie statement elders op onze site. Daar kun je lezen wat het zijn, waarom wij ze gebruiken, welke cookies we plaatsen en wat de voordelen van cookies voor jou zijn.

Hoe zit het met websites waar jullie naar toe linken?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 17-11-2020.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Bookit je gegevens gebruikt, dan kun je ons bereiken op de gegevens onderaan het document. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Bookit jouw gegevens verwerkt, kun je ons bereiken op de gegevens onderaan het document. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

www.weekendjeweg.nl p.a. Bookit B.V.
Olympisch Stadion 37
1076 DE Amsterdam
info@bookit.nl
088 033 1528

 

 

Cookies

Deze informatie is voor het laatst aangepast op 25 mei 2023

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van een website van Bookit worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: 'Apparaat') worden opgeslagen. De cookies die via de website van Weekendjeweg.nl worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.
Als we het over 'cookies' hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

De voordelen van cookies voor jou

Wij gebruiken cookies voor het verzamelen en analyseren van statistieken. Deze anonieme klik- en boekgegevens gebruiken wij om onze website verder te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op jouw wensen. Van welke cookies maakt Bookit zoal gebruik, ten behoeve van Weekendjeweg.nl? De cookies op www.weekendjeweg.nl zijn in 3 categorieën te verdelen:

Functionele of technische cookies

Zonder deze cookies profiteer je niet optimaal van de mogelijkheden van onze website. Wij zorgen er voor dat functionaliteiten op de website mogelijk worden gemaakt en de website wordt beschermd. Voor deze cookies hoeven wij geen toestemming aan jou te vragen, maar wij vinden het wel belangrijk dat we jou hierover vooraf informeren.

Statistiekencookies

Statistieken geven ons waardevolle informatie over kliks en bezoekers. Wij krijgen bijvoorbeeld inzicht in het aantal bezoekers van de website, de pagina's die slecht gevonden vonden of pagina's waar veel mensen afhaken. Door deze pagina's aan te pakken, verbeteren wij jouw gebruikerservaring en het gebruikersgemak.

Cookies voor advertenties

Wij gebruiken cookies wanneer wij elders adverteren. Doel daarvan is dat wij alleen adverteerders willen en kunnen betalen als er ook daadwerkelijk een meetbaar resultaat is geweest. Ook kunnen we daardoor op basis van een bezoekersprofiel op de bezoeker afgestemde advertenties tonen en de website zo verder optimaliseren. Deze cookies kunnen ook worden geplaatst op social media zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest of in zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google.

Sociale media cookies

Wanneer we content van sociale media in onze websites of apps integreren, plaatsen deze partijen cookies om meer te weten te komen over jouw surfgedrag. Daarnaast kan je de artikelen en video’s die je op onze websites of in apps bekijkt, delen door middel van buttons via sociale media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies van de betrokken sociale media netwerken, zodat ze je herkennen op het moment dat je een artikel of video wenst te delen. Indien je deze cookies niet toelaat, zullen we deze content niet tonen. Meer informatie over dit alles vind je in het privacy- en cookiestatement van deze partijen.

Facebook - https://nl-nl.facebook.com/policies/cookies/
Twitter - https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies
LinkedIn - https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
YouTube - https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl

In- of uitschakelen en verwijderen van cookies

In jouw browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Ook kun je er voor kiezen om handmatig cookies te verwijderen. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal meer als je cookies op jouw computer zijn uitgeschakeld, daarnaast kunnen wij hierdoor ook onze website en de inhoud van onze nieuwsbrieven niet meer optimaal afstemmen op jouw surfgedrag.

Onze Cookies

Functionele cookies

NaamSoort cookieAanbiederDoelDuurType
banner functioneel www.weekendjeweg.nl   2 maanden HTTP Cookie
whitelabel_Sessie functioneel www.weekendjeweg.nl Stelt een specifieke ID in voor de gebruiker die de integriteit van de website garandeert. 2 dagen HTTP Cookie
AWSALB functioneel www.weekendjeweg.nl Registreert welk server-cluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met load balancing, om de gebruikerservaring te optimaliseren. 7 dagen HTTP Cookie
AWSALBCORS functioneel www.weekendjeweg.nl Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. 7 dagen HTTP Cookie
CONSENT functioneel www.youtube.com Wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd. Deze cookie is noodzakelijk voor GDPR-conformiteit van de website. 2 years HTTP Cookie
CookieConsent functioneel cookiebot.com Slaat de cookie-toestemmingsstatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 year HTTP Cookie
rbn_cart functioneel robincontentdesktop.blob.core.windows.net Wordt gebruikt om te onthouden welke producten aan de winkelwagen zijn toegevoegd. Hierdoor kan de gebruiker de browser sluiten en terugkeren naar de website zonder de artikelen in de winkelwagen te verliezen. Sessie HTML lokale opslag
user functioneel www.weekendjeweg.nl Registreert of de gebruiker is ingelogd. Hiermee kan de website-eigenaar op basis van de inlogstatus van de gebruiker delen van de website ontoegankelijk maken. Persistent HTML lokale opslag
XSRF-TOKEN functioneel www.weekendjeweg.nl Zorgt voor veiligheid bij het browsen van bezoekers door vervalsing van verzoeken op verschillende sites te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker. 2 dagen HTTP Cookie
rbn_cnv functioneel robincontentdesktop.blob.core.windows.net Stelt een specifieke ID in voor de gebruiker die de integriteit van de chatfunctie van de website garandeert. Sessie HTML lokale opslag
rbn_tabanimated voorkeur robincontentdesktop.blob.core.windows.net Dit cookie wordt geplaatst om de plaatsing van de widget en tabbladen op de website te bepalen. Sessie HTML lokale opslag
rbn_widgetposition voorkeur robincontentdesktop.blob.core.windows.net Dit cookie wordt geplaatst om de plaatsing van de widget en tabbladen op de website te bepalen. Sessie HTML lokale opslag
sqzl_consent functioneel squeezely.tech cookie waarin gekozen consent in opgeslagen wordt. 1 maand HTTP Cookie

Statistische

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

NaamSoort cookieAanbiederDoelDuurType
_ga analytisch www.google-analytics.com Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 years HTTP Cookie
ga# analytisch www.googletagmanager.com Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics. 2 years HTTP Cookie
_gat analytisch www.google-analytics.com Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 day HTTP Cookie
_gd# analytisch www.google-analytics.com Gebruikt door Google Analytics om gebruikers van elkaar te onderscheiden. Sessie HTTP Cookie
_gid analytisch www.google-analytics.com Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 day HTTP Cookie
collect analytisch www.google-analytics.com Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Sessie Pixel Tracker
FPID analytisch www.google-analytics.com Registreert statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website. Gebruikt voor interne analyse door de websitebeheerder. Sessie HTTP Cookie
FPLC analytisch www.google-analytics.com Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt." Sessie HTTP Cookie
rbn_SessieStart analytisch robincontentdesktop.blob.core.windows.net Volgt de individuele Sessies op de website, waardoor de website statistische gegevens kan verzamelen van meerdere bezoeken. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om leads te creëren voor marketingdoeleinden. Sessie HTML lokale opslag
rbn_Sessiestarted analytisch robincontentdesktop.blob.core.windows.net Registreert statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website. Gebruikt voor interne analyse door de websitebeheerder. Sessie HTML lokale opslag
rbn_st analytisch robincontentdesktop.blob.core.windows.net Dit cookie wordt gebruikt om te bepalen of de bezoeker de website eerder heeft bezocht, of dat het een nieuwe bezoeker op de website is. Sessie HTML lokale opslag
td analytisch www.googletagmanager.com Registreert statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website. Gebruikt voor interne analyse door de websitebeheerder. Sessie Pixel Tracker

Marketing cookies

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

NaamSoort cookieAanbiederDoelDuurType
_fbp Marketing connect.facebook.net Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden HTTP Cookie
LAST_RESULT_ENTRY_KEY Marketing www.youtube.com Wordt gebruikt om de interactie van de gebruiker met ingesloten inhoud bij te houden. Sessie HTTP Cookie
LogsDatabaseV2:V# Marketing www.youtube.com LogsRequestsStore Persistent IndexedDB
nextId Marketing www.youtube.com Wordt gebruikt om gebruikersinteractie met ingesloten inhoud te volgen. Sessie HTTP Cookie
remote_sid Marketing www.youtube.com Noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-videocontent op de website. Sessie HTTP Cookie
requests Marketing www.youtube.com Wordt gebruikt om gebruikersinteractie met ingesloten inhoud te volgen. Sessie HTTP Cookie
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog Marketing www.youtube.com Noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-videocontent op de website. Persistent IndexedDB
sqzl_vw Marketing squeezely.tech Verzamelt gegevens over bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om bezoekers in segmenten in te delen, waardoor advertenties op de website efficiënter worden. Persistent HTML lokale opslag
TESTCOOKIESENABLED Marketing www.youtube.com Wordt gebruikt om gebruikersinteractie met ingesloten inhoud te volgen. 1 day HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE Marketing www.youtube.com Probeert de bandbreedte van gebruikers in te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's. 180 dagen HTTP Cookie
YSC Marketing www.youtube.com Registreert een uniek ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Sessie HTTP Cookie
yt.innertube::nextId Marketing www.youtube.com Registreert een uniek ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Persistent HTML lokale opslag
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Marketing www.youtube.com Wordt gebruikt om gebruikersinteractie met ingesloten inhoud te volgen. Persistent HTML lokale opslag
YtIdbMeta#databases Marketing www.youtube.com Wordt gebruikt om gebruikersinteractie met ingesloten inhoud te volgen. Persistent IndexedDB
yt-remote-cast-available Marketing www.youtube.com Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video Sessie HTML lokale opslag
yt-remote-cast-installed Marketing www.youtube.com Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video Sessie HTML lokale opslag
yt-remote-connected-devices Marketing www.youtube.com Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video Persistent HTML lokale opslag
yt-remote-device-id Marketing www.youtube.com Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video Persistent HTML lokale opslag
yt-remote-fast-check-period Marketing www.youtube.com Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video Sessie HTML lokale opslag
yt-remote-Sessie-app Marketing www.youtube.com Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video Sessie HTML lokale opslag
yt-remote-Sessie-Naam Marketing www.youtube.com Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video Sessie HTML lokale opslag
ads/ga-audiences [x2] Marketing www.google.com Gebruikt om te detecteren of de gebruiker van plan is de pagina te verlaten via cursorbewegingen. Hierdoor kan de website bepaalde pop-ups activeren om de gebruiker op de website te houden of om te zetten in klant. Sessie Pixel Tracker
sqzllocal Marketing squeezely.tech Dit cookie wordt gebruikt door de beheerder van de website om aanbiedingen op maat aan te bieden 1 year HTTP Cookie
sqzl_vw analytisch squeezely.tech Dit cookie wordt gebruikt door de beheerder van de website in het kader van multivariate testen. Dit is een hulpmiddel om inhoud op de website te combineren of te wijzigen. Hierdoor kan de website de beste variant/editie van de site vinden. 1 year HTTP Cookie

Heb je nog vragen over cookies?

Mocht je verder nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Alle informatie daarover vind je op de pagina met onze contactgegevens.